Hai Bo
Chinese
1962-

Dusk No. 4-6
2002
Chromogenic print
72 x 17 inches
© Hai Bo