Hai Bo
Chinese
1962-

Dusk No. 7-9
2002
Chromogenic print
72 x 17 inches
© Hai Bo