Liu Zheng
Chinese
1969-

Transsexual Nude, Beijing
1998
Gelatin silver print
18 x 18 inches
© Liu Zheng